Statut


Temeljem članka 14. Zakona o političkim organizacijama u BiH  Sabor Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine donio je dana 26. rujna 2009. godine

 

STATUT

HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

 


I   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine (HKDU BiH) jest politička organiza cija koja nastoji javni i politički život demokratski oblikovati u službi hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iz kršćanske odgovornosti i prema kršćanskom svjetonazoru te na osnovi osobne slobode i socijalne pravne države.

Hrvatska kršćanska demokratska unija je dragovoljna politička organizacija hrvatskog naroda i svih građana Bosne i Hercegovine, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu, koji priznaju program i politiku kršćansko-demokratske orjentacije.

Djelatnost Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Heercegovine zasniva se na njenim temeljnim načelima.

Članak 2.

 

Hrvatska kršćanska demokratska unija zalaže se za cijelovitu, samostalnu, slobodnu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, istinsku demokratizaciju u pravnoj državi nesebičnom brigom za ljudsko dostojanstvo, vodeći brigu o svakom čovjeku bez obzira kojoj socijalnoj ili nacionalnoj skupini pripada. Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine političkim i demokratskim sredstvima bori se, da hrvatski narod, kao tvorbeni narod u BiH ima jednak ustavni , institucionalni i politički  položaj kao i druga  dva  tvorbena naroda u BiH.
HKDU BiH prihvaća svako ustavno uređenje BiH koje jamči jednak ustavni položaj sva tri tvorbena naroda u BiH.
HKDU BiH se zalaže za poštivanje i ostvarivanje svih ljudskih prava i sloboda, sukladno Općoj deklaraciji o ljudskim pravima koja je usvojena u Općoj skupštini UN-a 1948.god.  

 

Članak 3.

Naziv je: Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine (Demokršćani).

Skraćaeni naziv je HKDU BiH.

Sjedište Hrvatske kršćanske demoktratske unije Bosne i Hercegovine je u Mostaru.

Članak 4.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine je pravna osoba i upisuje se u registar političkih organizacija pri nadležnom sudu.

Članak 5.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine obavlja svoju djelatnost u Bosni i Hercegovini te u inozemstvu gdje živi hrvatski narod. Za ostvarenje svojih ciljeva Hrvatska kršćanska demokratska unija se bori mirnim putem.

Članak 6.

Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine predstavlja i zastupa predsjednik stranka.

U slučaju njegove spriječenosti više od 60 dana, dužnost predsjednika, kao vršitelj dužnosti  obavljat će zamjenik predsjednika.

Zamjenik predsjednika  može obnašati dužnost predsjednika najduže 6 (šest) mjeseci.

Protekom roka iz predhodnog stavka, Senat HKDU-a BiH, sazvat će izvanredni Sabor  kako bi se izabrao predsjednik stranke.

Članak 7.

Pečat Hrvatske kršćanske demokratske unije je okruglog oblika, promjera 35 mm s tekstom Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine. U sredini je dio povijesnog hrvatskog grba. Zastava HKDU-a može biti različite veličine.

Članak 8.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine otvorena je za sve političke organizacije i skupine demokršćanske orijentacije i spremna ih je prihvatiti u svoje redove.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine u ostvarenju svojih ciljeva surađuje sa svim političkim organizacijama, društvima i pojedincima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama.

 

 

Članak 9.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine učlanuje se u domaće i i međunarodne organizacije i ustanove u skladu sa svojim programom.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine surađuje sa srodnim političkim organizacijama, društvima i pojedincima u zemlji i inozemstvu ako se time pomaže ostvarenje i unapređenje temeljnih načela Unije.

Članak 10.

Rad Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine je javan. Odlukom pojedinog tijela Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine, iz njenog rada se može isključiti javnost kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su bitna za sigurnost, obranu Domovine i interese Unije.

Radi izvijšća javnosti i njezina organiziranja za ostvarenje ciljeva sadržanih u ovom Statutu i temeljnim načelima Hrvatske kršćenske demokratske unije Bosne i Hercegovine izdaje novine, časopise i knjige, surađuje sa novinstvom i obraća se javnosti na druge načine.

Članak 11.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine i njezina organiziranja na državnoj i županijskoj (kantonalnoj) razini, kao i podružnica, je pravna osoba.

Područje djelovanja Unije proteže se na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine te dijaspore.

 

II   ČLANSTVO

1. Primanje u Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine i prestanak članstva.

 

Članak 12.

Članom Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine može postati svaka osoba s navršenih 16 godina, koja prihvaća temeljna načela, Program i Statut Unije. Hrvatsko iseljeništvo ima jednaka prava na članstvo u Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine kao i građani Bosne i Hercegovine.

Članstvo mora biti potvrđeno osobno i vezano je za uplaćivanje članarskog doprinosa.
O prijemu u Hrvatsku kršćansku demokratsku uniju Bosne i Hercegovine odlučuje teritirijalna organizacija Unije.Član je primljen danom izjavomo pristupu.

 

Članak 13.
U članstvo Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine mogu se primati odlukom Senata i počasni članovi i dužnosnici. Počasni članovi ne moraju plaćati članarinu niti se na njih primjenjuje Stegovnik Unije. Počasno članstvo može se oduzeti jrdino odlukom Senata Unije.

Članak 14.

Članstvo u Hrvatskoj  kršćanskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine prestaje :
- smrću
- kaznom
-javnim iskazom volje
Prestanak članstva upisuje se u registar Hrvatske kršćanske demokratskle unije Bosne i Hercegovine.

2. Prava i dužnosti članova HKDU-a BiH

Članak 15.

Članovi Hrvatske kršćanske demokratske unije BiH imaju pravo:
-sudjelovati u radu HKDU-a i njezinih tijela
-birati i biti birani u tijela HKDU-a BiH
-davati prijedloge i mišljenja o radu HKDU-a BiH samo kroz stranačka tijela .
-pokretati inicijativu za rad HKDU-a BiH samo kroz stranačka tijela.
-biti obaviješteni o djelatnostima, zauzetom stavu i odlukama HKDU-a BiH
-svaki član ima pravo na informacije i političko obrazovanje te obvezu na samoobrazovanje.

Članak 16.

Članovi Hrvatske kršćanske demokratske unije BiH dužni su:

 1. promicati temeljna načela HKDU-a BiH i zalagati se za njihovo oživotvorenje
 2. ostvariti program HKDU-a BiH
 3. pridržavati se odredba Statuta
 4. davati prijedloge za poduzimanje konkretni političkih radnji HKDU-a BiH samo kroz stranačka tijela.
 5. provoditi odluke tijela HKDU-a BiH
 6. plaćati članarinu

Članstvo u HKDU BiH plaća članarinu koju odredi Senat HKDu BIH. Financijska se pitanja Unije određuju posebnim pravilnikom.

III   ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Središnja tijela  Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine

Članak 17.

Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine ima ova tijela:

 1. Opći Sabor
 2. Senat
 3. Predsjednika
 4. Vrhovno Vijeće
 5. Nadzorni odbor
 6. Sud časti

A. OPĆI SABOR HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BIH

Članak 18.

Izaslanike u Opći sabor HKDU-a BiH biraju općinska i županijska vijeća HKDU-a BiH.

Broj izaslanika za općine i županije prije svakog Sabora određuje Senat HKDU-a BiH.

Članovi Senata po svom su položaju članovi Sabora HKDU-a BiH.

Članak 19.

Sabor HKDU-a BiH sastaje se redovito svake 4 (četiri) godine.

Sabor HKDU-a BiH, redoviti ili izvanredni, saziva Senat HKDU-a BiH na prjedlog predsjednika.

Ako predsjednik stranke ne predloži sazivanje redovitog  Sabora Stranke,  Sabor HKDU-a BiH sazvat će Senat natpolovičnom većinom svih članova Senata.

Senat može dvotrećinskom većinom svih članova Senata tražiti od predsjednika Stranke da predloži sazivanje izvanrednog Sabora Stranke. Ako predsjednik Stranke odbije traženje Senata ili se u roku od 30 (trideset) dana od prijedlog Senata ne izjasni, izvanredni Sabor Stranke sazvat će Senat natpolovičnom većinom svih svojih članova.

Članak 20.
 
Sabor tajnim glasovanjem bira predsjednika HKDU-a BiH  na prijedlog  Kandidacijske komisije.

Za predsjendika HKDU BiH izabran je onaj kandidat koji tajnim glasovanje dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Sabora. Ako nijedan kandidat nije dobio dovoljno glasova, izbor će se ponoviti između dvaju kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog  krug glasovanja i bit će izabran onaj koji dobije veći broj glasova.

Članak 21.

Sabor odlučuje pravovaljano ako je nazočno više od polovine svih njegovih članova. Odluke  sabora Unije donose se većinom nazočnih članova, ako Statutom ili drugim propisima nije drukčije određeno. Temeljna načela Unije i Statut donose se natpolovičnom večinom svih članova Sabora.

 

 

Članak 22.

Sabor Hrvatske kršćanske demokratske unije BiH:

 1. Utvrđuje ciljeve i politiku Unije.
 2. Donosi i mijenja temeljna načela, Statut i duge propise Unije.
 3. Razmatra i ocijenjuje djelatnost Unije između dvaju zasjedanja Sabora.
 4. Bira i razrješava predsjednika HKDU-a BiH.
 5. Osniva i imenuje odbore, komisije i sl. tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatake.
 6. Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
 7. Odlučuje o prestanku rada HKDU-a BiH.

B. SENAT HRVATSKE KRŠĆEANKE DEMOKRATSKE UNIJE BIH

Članak 23.

Senat je najviše tijelo HKDU BiH između dvaju zasjedanja Sabora Stranke.

Članovi Senata HKDU- BiH su predsjednici podružnica HKDU-a BiH.

Senat može na prijedlog Vrhovnog vijeća kooptirati do deset članova Senata.

Predsjednik HKDU-a BiH, zamjenik predsjednika, dopredsjednici, glavni tajnik, predsjednik mladeži HKDU-a, predsjednik Suda časti, predsjednik Nadzornog odbora, i županijski predsjednici Stranke, po svom su položaju članovi Senata Stranke.

Prvu sjednicu Senata saziva predsjednik HKDU-a.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Senata bira se predsjednik i dopredsjednici Senata.

Članak 24.

Senat HKDU-a BiH

Utvrđuje politiku Unije između dvaju zasjedanja Sabora, izdaje smjernice za      ostvarivanje ciljeva i provedbu politike, odluke i stavove koje utvrdi.
Saziva Sabor HKDU-a BiH.
Donosi Poslovnik o svom radu.
Utvrđuje prijedlog temeljnih načela, Statuta i drugih propisa koje donosi Sabor Unije.
Brine o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Sabora
Upravlja imovinom HKDU-a BiH.
Podnosi izviješće Saboru o cijelokupnom radu Unije.
Imenuje komisiju  i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadaću
Bira Nadzorni odbor.
Bira Sud časti.
Bira povjerenstvo za Statut i druge pravne akte.
Bira Odbor za europske integracije.
Na prijedlog predsjednika Stranke bira glavnog tajnika Stranke.
Na prijedlog predsjednika Stranke Senat potvrđuje i razrješava zamjenika predsjednika      Stranke.

Na prijedlog Vrhovnog vijeća odlučuje o sklapanju i razvgnuću političkih koalicija sa     drugim političkim strankama.
Na posljednjoj sjednici Senata, prije Sabora Stranke, Senat utvrđuje listu kandidata za predsjednika Stranke. Lista može imati jednog ili više kandidata. Ako lista ima više kandidata poredak na listi se utvrđuje abecednim redom.  
Donosi Poslovnik o radu Suda časti.
Obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima HKDU-a BiH.

Članak 25.

Izrađuje prijedlog Poslovnika o radu Sabora.

Senat saziva i njime predsjedava predsjednik Senata.

Senat se saziva najmanje četiri puta godišnje.

Sjednica Senata mora se sazvati na zahtjev 1/3 njegovih članova.

Uz poziv na sjednicu Senata, članovima mora biti dostavljen i prijedlog dnevnog reda s prilozima o čemu će se raspravljati.

Odluke Senata su pravovaljane ako je nazočno više od polovine njegovih članova i ako je za njih glasovala većina nazočnih članova u slučaju da Statutom ili drugim propisima nije drukčije određeno.

C. VRHOVNO VIJEĆE HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 26.

 1. Vrhovno vijeće je glavno operativno tijelo Senata HKDU-a BiH, koje vodi Uniju između dvaju zasjedanja Senata.
 2. Vrhovno vijeće za svoj rad odgovara Senatu i provodi politiku koju utvrđuje Senat.
 3. Predlaže predsjedniku verifikaciju izbornih lista za sve razine vlasti.
 4. Predlaže Senatu sklapanje ili pak razvrgnuće političkih koalicija sa drugim političkim strankama.
 5. U kriznim situacijama u Stranci vodi politiku u interesu HKDU-a BiH.
 6. Rješava sva pitanja financiranja Stranke, vezana za materijalno financijsko poslovanje.
 7. Vrhovno vijeće raspravlja i odlučuje o svim bitnim pitanjima za život i rad Stranke između dvaju zasjedanja Senata, a po potrebi može imenovati komisije i odbore i druga radna tijela i davati im zadaću.

 

8.Vrhovno vijeće Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine čine:

 1. predsjednik Stranke
 2. zamjenik  predsjednika  Stranke
 3. dopredsjednici Stranke
 4. glavni tajnik
 5. predsjednik Senata
 6. dopredsjednik Senata Stranke

Na sjednice Vrhovnog vijeća mogu biti pozvani i drugi dužnosnici stranke.

Predsjednik HKDU-a BiH rukovodi radom Vrhovnog vijeća.
Na prijedlog predsjednika Stranke ili članova Vrhovnog vijeće može raspustiti podružnicu Stranke ili županijsko vijeće Stranke te imenovati povjerenika.

 

D. PREDSJEDNIK HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BIH

Članak 27.

Na čelu HKDU-a BiH nalazi se predsjednik koji provodi cjelokupnu djelatnost Unije i  odgovara za njezin rad i stanje.
Ppredstavlja i zastupa Uniju.
Usklađuje rad i potiče suradnju između Sabora  i Senata te njihovih tijela .
Brine se o izvršavanju propisa i odluka Sabora i o upoznavanju javnosti s radom Sabora i njihovih tijela.
Potpisuje akte koje donosi Sabor.
Poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao uspiješnu suradnju svih snaga  Hrvatske kršćanske demokrataske unije Bosne i Hercegovine i povećao političku odgovornost i ukupnu efikasnost Unije.
Predlaže Senatu Stranke potvrđivanje  i razrješenje zamjenika predsjednika HKDU-a BiH. Predsjednik imenuje dopredsjenike Stranke.
Predlaže Senatu izbor glavnog tajnika Stranke.
na prijedlog Vrhovnog vijeća vrši verifikaciju izbornih lista Stranke za sve razine vlasti
Može suspendirati svakog člana i dužnosnika Stranke. Suspendirani članovi i      dužnosnici Stranke imaju pravo žalbe na odluku o suspenziji u roku od petnaest dana od prijema odluke. Žalba se podnosi Sudu časti. Odluka Suda Časti je konačna.
Može suspendirati bilo koju odluku donesenu unutar Stranke, osim odluka Sabora,  odluka Senata i odluka Suda časti.
Donosi rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u Stranci
Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima Hrvatske kršćanske             demokratske unije Bosne i Hercegovine.

 

E. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA  HKDU-a BiH  i  DOPREDSJEDNICI HKDU-a BiH

Članak 28.

Zamjenik predsjednika HKDU-a BiH pomaže predsjedniku HKDU-a BiH u obavljanju poslova iz njegova djelokruga i u radu se sa njim savjetuje.

Dopredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju poslova iz njihova djelokruga i u radu se s njim savjetuju.

Predsjednik može odrediti dopredsjednicima područje djelatnosti kojom će se pojedini od njih baviti.

 

F. TAJNIK HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 29.

Glavni tajnik Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine:
Glavnog tajnika HKDU-a BiH potvrđuje Senat Stranke na prijedlog predsjednika Stranke. Glavni tajnik pomaže predsjedniku Stranke i sve poslove izvršava u dogovoru sa predsjednikom Stranke. Sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke, te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvijete za njihov rad. Provodi odluke središnjih tijela Stranke, aktivno surađujući sa zamjenikom predsjednika, dopredsjendicima i predsjednicima županijskih organizacija Stranke i usklađuje njihov rad. Glavni tajnik  HKDU-a BiH po svom položaju je član Vrhovnog vijeća i Senata Stranke.

G. NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje Unije, nadzire način korištenja njezine imovine, predlaže način za što racionalnije poslovanje i uporabu imovine, predlaže i prati raspodjelu novca među pojedine dijelove Unije i obavlja slične poslove.

Nadzorni odbor HKDU BiH sastoji se od tri do pet članova koji između sebe biraju predsjednika.

H. SUD ČASTI

Članak 31.

Sud časti u drugom stupnju odlučuje o žalbama članova HKDU BiH.

Sud časti radi prema Poslovniku što ga donosi Senat.

Sud časti čini pet članova i konstituira se na svojoj prvaoj sjednici izborom predsjednika.

Član suda časti HKDU-a BiH nemože sudjelovati u njegovom radu ako se radi o njegovoj žalbi.

IZBOR I OPOZIV TIJELA HKDU BIH:

Članak 32.

Mandat izbornih delegata i svih tijela HKDU-a BiH traje od izbora do drugog saziva Sabora.

Izbor tijela HKDU BiH provodi se tajnim glasovanjem, ako biračko tijelo ne odredi drukčije.

Na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih izbornika.

Ako bi bilo više kandidata izabran je onaj kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih izbornika, s tim da to ne bude manje od 1/3 svih izbornika.

Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbori se ponavljaju s dvojicom kandidata koji dobiju najveći broj glasova, sve dok se ne postigne potrebna većina.

Članak 33.

Izaslanici Sabora i članovi drugih tijela HKDU BiH opozivaju se na isti način na koji su i izabrani.

Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju istom tijelu koje ga je izabralo.

Međusobni odnos tijela  Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine:

Članak 34.

Vertikalno ustrojstvo, informacijski sustav i nadležnost odgovornih dužnosnika tijela Unije bit će regulirani posebnim poslovnikom koji će donijeti Senat HKDU-a BiH.

Članak 35.

Osnovne jedinice HKDU BiH jesu:
- povjerenik Unije
-ogranci
-podružnice
-županijske (kantonalne) organizacije
-klubovi

Članak 36.

Povjerenik Unije je osoba koju imenuje predsjednik HKDU BiH ili njegov opunomoćenik u cilju IV. TERITORIJALNO USTROJSTVO HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE.

POVJERENIK UNIJE:

Promicanja Unije i njezinih temeljnih načela.

Djeluje na području i u sredini gdje HKDU BiH nema svojih tijela te im prethodi povjerenik Unije, a po uspostavi istih povjerenik prestaje postojati.

USTROJSTVO:

Članak 37.

Temeljni oblik ustrojstva HKDU-a BiH je podružnica. Da bi se podružnica utemeljila mora imati najmanje 20 članova. Podružnice se smatraju poticajnim skupinama.

 

Članak 38.

Najviši je ustroj podružnice zbor podružnice, a čine ga svi članovi podružnice i održava se najmanje jednom u tri godine.

U slučaju da podružnica broji više od dvije stotine članova na sjednici Vijeća podružnice se određuje ključ za prisustvo na Zbor podružnice.

ZBOR PODRUŽNICE: (Skupština)

 1. bira predsjednika podružnice
 2. bira članove Vijeća podružnice

Vijeće podružnice je najviši politički ustroj podružnice između dva zbora a čine ga:

 1. predsjendnik
 2. dopredsjednici
 3. tajnik
 4. ukupno najviše 7 do 11 članova

Vijeće podružnice osobito:

 1. raspravlja o političkim pitanjima
 2. bira dopredsjednike podružnice
 3. bira tajnika podružnice
 4. bira vijećnika  isto tako zamjenika u Vijeće županije
 5. sudjeluje u isticanju predložnika na izborima na županijsku skupštinu te na isticanju i određivanju predložnika za gradska i općinska vijeća
 6. formira povjerenstva bilo na teritorijalnoj bilo na stručnoj osnovi.

Sjednicama Vijeća podružnice predsjednava predsjendik ili dužnosnik kojega on odredi. Vijeće podružnica obavezatno je godišnje održavati najmanje osam sjednica. Ako predsjednik
Ne sazove sjednicu Vijeća podružnice u vremenu od mjesec i pol, deset dana nakon zahtjeva za sazivanje sjednice, sjednicu može sazvati 2/5 članova Vijeća podružnice.

PREDSJENDIK PODRUŽNICE:

 1. najuže surađuje sa Vrhovnim vijećem stranke
 2. odgovoran je za ustrojstvo, provedbu programa i ostvarenje ciljeva HKDU BiH u općini ili gradu te za ishod HKDU BiH na izborima za općinska i gradska Vijeća.

ŽUPANIJSKA (KANTONALNA) ORGANIZACIJA HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE BIH

Članak 39.

Županije (kantoni) se organiziraju na temelju teritorijalne raspodjele Bosne i Hercegovine na županije (kantone) određene zakonom.

Sve podružnice na području jedne županije (kantona) formiraju županijska (kantonala) tijela HKDU BiH.

Županijsku (kantonalnu) organizaciju HKDU BiH čine ova tijela:

 1. Senat županije (kantona)
 2. Predsjednik
 3. Nadzorni odbor
 4. Sud časti

Članak 40.

Najviše tijelo HKDU BiH na području jedne županije (kantona) jest Senat županije (kantona) koji se sastaje u pravilu jednom godišnje, a najmanje jednom u tri godine.

Senat čine izaslanici HKDU BiH koji biraju podružnice prema ključu koji utvrđuje Izvršni odbor županije (kantona).

A. KLUBOVI

Klubovi se osnivaju prema potrebi na funkcijskom načelu za riješavanje određenih političkih, ekoloških, kulturnih, demografskih, gospodarskih i drugih problema, a u vezi ostvarenja programa HKDU BiH.

Klubovi sami izrađuju pravila o svojem radu i organiziranju, a potvrđuje ih Senat Unije.

Članak 41.

Klubovi sudjeluju u oblikovanju programa i politike HKDU BiH, u procesu odlučivanja kao i kad postavljanje dužnosnika.

Zadaća Klubova je također brig o novačenju članova kao i okupljanju pristaša i drugih osoba koje simpatiziraju s idejom demokršćanstva u raznovrsnim područjima života:

 1. unija seljaka
 2. unija privrednika
 3. unija žena
 4. unija mladeži

Radi što svestranijeg organiziranja mladeži i njezina političkog djelovanja, mladež HKDU BiH  osniva HRVATSKU KRŠĆANSKU DEMOKRATSKU MLADEŽ BiH.

V  UPRAVNO TEHNIČKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 42.

HKDU BiH ostvaruje prihode iz članarine, legata, dragovoljnih priloga, od zarade s priredaba i drugih izvora.

Senat Unije, Županije (kantoni) i podružnice mogu osnivati i privredne subjekte samostalne ili udružene s drugim subjektima poradi priskrbljivanja financijskih sredstava za potrebe organizacije.

HKDU BiH odgovara za svoje obveze cijelokupnom imovinom.

 

VI  ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI
Članak 43.

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova HKDU BiH osniva se Tajništvo Unije.

U tajništvo Unije se zapošljava potreban broj stručnih osoba koje obavljaju poslove Tajništva, ovisno o potrebama i mogućnostima Unije.

VII  SOCIJALNO-HUMANITARNA DJELATNOST HKDU BiH

Članak 44.

HKDU BiH ima svoj socijalno-humanitarni rad ured preko kojeg se bavi socijalno-humanitarnom djelatnošću.

Članak 45.

To su djelatnosti po kojima ostvaruje principe svojih temeljnih načela, izdavačka, znanstveno-istraživačka, zdravstveno-savjetna, prosvjetno-odgojna i druge slične djelatnosti.

Članak 46.

Rad socijalno-humanitarnog ureda regulirat će se posebnim poslovnikom kojeg donosi Vrhovno vijeće Unije.

VIII  PRESTANAK RADA HKDU BiH

Članak 47.

HKDU BiH prestaje djelovati odlukom Općinskog sabora ¾  glasova ili pravomoćnom odlukom nadležnog državnog organa o zabrani daljnjeg djelovanja HKDU BiH temeljem Ustava i zakona.

Odlukom o prestanku djelovanja HKDU BiH bit će određeno kome će pripasti imovina Unije, a ako te odluke ne bude ondje pripada Udruženju ratnih invalida HVO-a.

IX  POSLOVNIK I POSTUPAK ZA IZMJENU STATUTA HKDU-a BiH

Članak 48.

Opći sabor, Senat, županijska (kantonalan) tijela, podružnice, klubovi i ostala tijela ili organizacijie u sustavu HKDU BiH mogu donositi svoje poslovnike, ako Statutom nije drugačije određeno.

Do prihvaćanja Poslovnika, sva tijela HKDU BiH djeluje i rade primjenom općih demokratskih načela postupanja, a u skladu sa svojim ovlaštenjem.

Članak 49.

Statut HKDU BiH i njegove promjene donosi Opći Sabor Unije poslije provedene rasprave.

Članak 50.

Inicijativu za primjenu Statuta HKDU BiH mogu dati:

 1. predsjednik Unije
 2. Vrhovno vijeće
 3. 1/10 članova Sabora Unije
 4. tri županije (kantona) HKDU BiH

Inicijativu za promjenu Statuta razmatra Senat Unije i podnosi Općem saboru prijedlog Statuta.

Članak 51.

Ako Senat ne odluči da se pokrene postupak o predloženoj promjeni, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red Sabora prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 52.

Prijedlog promjene Statuta koji utvrdi Senat dostavlja se na raspravu članovima HKDU BiH.

Rok za raspravu o prijedlogu iz stava 1.- ovog članka ne može biti kraći od 15 dana.

Sabor HKDU BiH razmatra primjedbe i mišljenja o promjeni Statuta i donosi odluke o promjeni.

Članak 53.

Tumačenje i objašnjavanje pojedinih odluka Statuta daje Opći sabor HKDU BiH.

Između dvaju zasjedanja Općeg sabora Unije tumačenje Statuta daje Vrhovno vijeće Unije.

X   HIMNA, ZAŠTITNIK I ODLIČJE

Članak 54.

Himna HKDU-a BiH je pjesma ''Vila Velebita''.

Članak 55.

Nebeski zaštitnik HKDU-a BiH je Sveti Ante.

Članak 56.

HKDU BiH, kao svoje najviše priznanje dodjeljuje odličje ''Vila Velebita''.

U Mostaru, 26.rujna 2009. godine                                       
Predsjednik: Ivan Musa